G. Bolliac
, Nicolae Filimon, Alexandru Georgiad Obedenaru, Constantin Stere, D. Bolintineanu, Romulus Scriban, Ion Porianu, Ion Ghica, C. D. Aricescu, I. Heliade Rădulescu, Alecu Donici

Anticariat Online

1865    mart. 1 — 1877 ian. 18 Apare la Bucureşti, do trei ori pe
 săptămînă, «Trompeta Carpaţilor», sub red. Iui G. Bolliac
(de fapt, continuarea  «Buciumului», 1857).

mart. 19 Moare Nicolae Filimon (n. 1819), rămînînd în istoria literaturii române ca întemeietorul unui gen literar: romanul. Ciocoii vechi şi noi sau ce naşte din pisică şoarec mănincă (1863) este primul roman autentic din literatura noastră. Fin portretist, avînd în acelaşi timp şi o mare putere de pătrundere, N.F. reuşeşte să surprindă cu multă veridicitate cîteva aspecte semnificative ale societăţii Bucureşliului din primele doc. ale sec. 19.

iul. 13 Se naşte la Bucureşti Alexandru Georgiad Obedenaru. (m. 1943?)

nov. 14 Se naşte la Cerepcău (azi în U.R.S.S.) Constantin Stere. (m. 1936) 1865—1876 Ion Ghica publică în broşuri succesive, strînse apoi în vol. (1876), Convorbiri economice. Este primul studiu economic sistematic aplicat la societatea românească. în întregul ei, scrierea aparţine şi literaturii, prin modul prezentării materialului: înscenări, naraţiuni, evocări de autentică valoare literară, anticipînd Scrisorile către V. Alecsandri (1880).

1866    (pe copertă: 1867) Brises d’Orient. Poesies roumaines, anto
logie din creaţia lirică a lui D. Bolintineanu, editată la Paris;
traducerea aparţine autorului, iar prefaţa lui Philarete
Chasles, profesor la College de France, unde a ţinut şi cîteva
prelegeri despre poetul român.

La Bucureşti apare prima ed. completă a poeziilor populare culese de Alecsandri, Poezii populare ale românilor adunate şi întocmite de  Vasile Alecsandri.

Apare la Bucureşti vol. lui Romulus Scriban Poeme. Singura piesă reuşită: Adio la patrie.

Poezii umanitare, culese de Ion Porianu cu permissiunea autorelui — cuprind lirica socială şi protestatară a lui Cezar Bolliac.

Apare la Bucureşti Omul fizic şi intelectual, de Ion Ghica.

Capii revoluţiunii române de la 1848 judecaţi prin propriile lor acte — voi. de articole publicate de C. D. Aricescu în „Buciumul” împotriva unora dintre foştii luptători de la ’48, pe care îi acuza de trădare şi abjurarea idealurilor revoluţionare.

Sub pseud. «P. Georgescu», I. Heliade Rădulescu editează   ziarul    «Legalitatea».

Moare Alecu Donici (n. 1806), ofiţer, magistrat, fabulist şi traducător. Tributar modelelor străine el a tradus şi localizat, cu îndemînare şi talent, un număr mare de fabule din literatura rusă (Krîlov, Izmailov ş.a.), realizînd un tablou realist al societăţii timpului şi o satiră acidă la adresa anumitor stări de lucruri. Semnificativă pentru valoarea fabulelor sale este folosirea frecventă a unor zicători, proverbe, expresii populare şi de limbă vorbită. — Pentru activitatea de scriitor, i se acordă lui I. Heliade Rădulescu o recompensă naţională şi o pensie anuală.

ian. 2 Se naşte la Braşov G. Bogdan-Duică. (m. 1934) ian. 12 Moare la Cernăuţi Aron Pumnul (n. 1818), reprezentant al generaţiei paşoptiste transilvănene, filolog, adept al raţionalismului lingvistic. Pornind de la ideea că limba română este un dialect al latinei populare, el ajunge la susţinerea unui etimologism extrem şi la concluzia aberantă că româna este „mama” latinei culte (Curs de literatură românească şi Convorbiri intre un tată-şi-ntre fiul lui asupra limbei şi literelor româneşti). In domeniul literar, este autorul unui tratat de prozodie, Forma din afară a poeziei române, şi al unei antologii de texte beletristice, morale şi didactice, Lepturariu rumânesc, 4 voi. (1862—1865). întristaţi de dispariţia-i prematură, elevii săi îi dedică broşura Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti la mormîntul prea iubitului lor profesor Arune Pumnul (1866), în care apare prima poezie tipărită a lui Eminescu: La mormîntul lui Arune Pumnul, semnată «M. Eminovici, privatist ». oct. 6—iun. 6 Apare la Bucureşti, săptămînal, revista satirico-umoristică «Satyrul»; dir.: B. P. Hasdeu. Semnînd sub pseud. «Puang-Hon-Ki» etc., Ii. demască şi ridiculizează întîmplări şi personaje ale politicii zilei, scrie cronica teatrală. Mai colab. tot cu pseud. Şt. Velescu, N. Nicoleanu, I. Fundescu.

oct. 15/mart. 29 Revista «Familia » din Pesta publică poezia De-aş avea…, de Minai Eminescu. Iosif Vulcan, dir. «F.», transformă pe „Eminovici” în „Eminescu”  în acest an, M.E. mai publică în «F. » poemele: O călărire în. zori (15/27 mai), Din străinătate (16/29 iulie), La Bucovina (14/26 aug.), Speranţa (11/23 sept.), Misterele nopţii (16/28 oct.).

mart. 27/apr. 8—1876 dec. 31/1877 ian. 13 Apare Ia Viena şi Pesta, de două şi trei ori pe săptămînă, revista «Albina». Red. resp.: Georglu Popa (Pop). Edit: Vasile Grigorovitza. Programul «A.» este „de a mezloci statorirea unui adevărat program naţiunale”. Colab.: Andrei Mocioni, Georgiu Mocioni, Antoniu Mocioni, Al. Mocioni. Limbajul latinizant şi greoi al revistei va fi ironizat de T. Maiorescu. (Dictionar cronologic – Literatura romana)

Anticariat Online

Read More

Leave a Reply

*